Skip to main content

Tuyển dụng

Trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng nhất cho người lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Tập đoàn Nguyễn Hoàng hướng tới. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn và của mỗi cá nhân.

Tải mẫu ứng tuyển

Vị trí tuyển dụng
TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG Số lượng Địa điểm làm việc
TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC 1 Tòa nhà iTower - 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM Xem thêm
TRỢ LÝ PHÁP LÝ CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC 1 Tòa nhà iTower - 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM Xem thêm
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG K-12 1 Tòa nhà iTower - 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM Xem thêm
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐẠI HỌC 1 Tòa nhà iTower - 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM Xem thêm
GIÁM ĐỐC TUYỂN DỤNG 1 Tòa nhà iTower - 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM Xem thêm