Skip to main content

TIN TỨC

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đăng cai tổ chức Hội thảo Quốc tế về Đào tạo ngành Phục hồi chức năng

10/01/2023

Ngày 09/01/2023, Trường Đại hc Quc tế Hng Bàng (HIU) t chc khai mc Hi tho quc tế v Tăng cường chăm sóc y tếĐào to Phc hi chc năng (PHCN) vi ch đề “Thc hin vì s bn vng”.

hiu-to-chuc-hoi-thao-phcn

Chương trình thuc d án phát trin đào to và dch v Vt lý tr liu (VLTL) ti Vit Nam dưới s hướng dn và h tr ca Liên đoàn VLTL thế gii (WP), T chc Humanity & Inclusion (HI) Vit Nam và Cơ quan phát trin Quc tế Hoa K ti Vit Nam (USAID). HIU là trường đại hc quc tế duy nht ti Vit Nam được đăng cai t chc và tham gia d án này, trong vic ci tiến chương trình đào to VLTL cho 4 trường đại hc Vit Nam gm: Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trường ĐH K thut Y tế Hi Dương, Trường ĐH K thut Y Dược Đà Nng và Trường Đại hc Quc tế Hng Bàng.

hiu-to-chuc-hoi-thao-phcn

Bui l khai mc có s tham d ca các chuyên gia quc tế:

  • Ông Jonathan Kruger – Giám đốc điu hành Hi VLTL thế gii
  • Ông Sidy Dieye – Trưởng ph trách kế hoch và phát trin ca Hi VLTL thế gii
  • TS. Margot Skinner – Nguyên Phó Ch tch Hi VLTL thế gii, chuyên gia tư vn v VLTL New Zealand
  • Giáo sư Prue Morgan Trưởng khoa VLTL Trường Đại hc Monash (Úc)
  • Ông Haque Mazedul – Qun lý quc gia ca T chc HIhiu-to-chuc-hoi-thao-phcn

Bên cnh đó là s tham gia ca các đại din đến t Hi Vt lý tr liu Đài Loan: Giáo sư Suh Fang Jeng Ch tch Hi VLTL ph trách khu vc Châu Á Thái Bình Dương, Giáo sư Shin Fen Hsiao Ch tch Hi VLTL Đài Loan, Giáo sư Lizchiou Chen Phó TB Đối ngoi Hi VLTL Đài Loan. V phía Vit Nam có s tham d ca đại din 4 Trường Đại hc tham gia chương trình đào to.

hiu-to-chuc-hoi-thao-phcn

Hi tho quc tế được t chc t ngày 09/01 đến ngày 13/01 ti HIU thuc d án tăng cường chăm sóc y tếđào to phc hi chc năng. Vi s tham gia đào to là các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Chuyên gia quc tế ngành VLTL đến t Anh, Úc, Đài Loan, hi tho thuc giai đon 2 ca d án vi mc tiêu tp trung đào to ngun nhân lc. D án được sáng lp và dn dt bi Liên đoàn VLTL Thế gii (WP), bt đầu t năm 2019 vi nhiu hi ngh trc tuyến, trc tiếp và WP đã h tr Vit Nam thc hin viếchương trình đào to c nhân Vt lý tr liu (VLTL) theo đúng chun năng lc cho 04 trường đại hc ti Vit Nam thuc d án này.

Các phiên đào to ca Hi tho s được din ra liên tc trong tun này và L Bế mc s được t chc d kiến lúc 15h ngày 13/01/2023 ti HIU.