Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Doanh nghiệp Deloitte

Deloitte là một trong bốn tập đoàn “Big 4” về kiểm toán và dịch vụ doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và số lượng chuyên gia.

Đối tác khác